Patiëntendossier
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat uw behandelend therapeut, een dossier van Acupunctuur Haarlem aanlegt. Dit is ook een wettelijke plicht, opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en gegevens die wij, na uw expliciete toestemming, heeft opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Crossuite
Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat hij zorgvuldig omgaat met uw persoonlijke en medische gegevens en ervoor zorgt dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. Hij bewaard uw gegevens niet op zijn eigen computer of op papier, maar maakt voor zijn patiëntendossiers en facturering gebruik van de diensten van Crossuite. Crossuite garandeert de veligheid van uw gegevens.  Alle data worden door Crossuite bewaard op hoogbeveiligde locaties en worden beschermd door state-of-the-art hardware- en softwarebeveiligingssystemen (firewalls) die permanent worden gemonitored door hun hoogopgeleide server- en veiligheidsadministrators. Bijkomend wordt mijn account beschermd met een rule-based triple sided beveiligingssysteem. Dat is een combinatie van een limited trial & error token verificatie gecombineerd met IP access monitoring, wachtwoordverificatie en 256-bit dataencryptie.

Geheimhouding
Uw behandelend therapeut heeft als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.  Hij heeft een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.  Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
  • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens zijn afwezigheid.
  • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intervisie /intercollegiale toetsing.
  • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat un behandelend therapeut de administrateur, een factuur kan opstellen.

Als uw behandeldn therapeut vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal hij u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen
Deze gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 15 jaar bewaard.

Privacy nieuwsbrief
U kunt zich inschrijven voor de nieuwsbrief van Acupunctuur Haarlem eigenaar Willem Pinksterboer en de praktijk Acupunctuur Haarlem. Dit kun u doen door het inschrijfformulier dat op de website is geplaatst, in te vullen en te versturen. Het formulieren is te herkennen aan de koptekst ‘Nieuwsbrief ontvangen?’.

De volgende gegevens worden gevraagd bij inschrijven op de nieuwsbrief:

  • Voornaam (niet verplicht)
  • Achternaam (niet verplicht)
  • E-mailadres (verplicht)

Na het versturen van het formulier wordt het e-mailadres opgeslagen in de beveiligde database van MailChimp, onder het account van Willem Pinksterboer, met als doel om u als abonnee van de nieuwsbrief op de hoogte te brengen van nieuwe blogartikelen, lezingen, behandelingen, vergoedingen etc. De (persoons)gegevens die via deze functionaliteit worden verstuurd en opgeslagen, worden vanzelfsprekend niet gepubliceerd door Willem Pinksterboer.

Raadpleeg het privacybeleid van MailChimp, wanneer u wilt weten hoe MailChimp omgaat met (persoons)gegevens.

Privacy op de zorgnota
Op de zorgnota die u ontvangt, staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar. Dit zijn uw naam, adres en woonplaats, uw geboortedatum, de datum van de behandeling, een korte omschrijving van de behandeling, in dit geval behandeling acupunctuur en de kosten van het consult.

Internet hosting
Wij nemen webhosting af van Vip. Vip verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Vip heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen.

Raadpleeg het Privacy beleid van Vip, wanneer u wil weten hoe Google omgaat met (persoons)gegevens.

E-mailhosting
De praktijk maakt voor zijn reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Vip. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en zijn gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Vip heeft geen toegang tot ons postvak en zij behandelt al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

De e-mail wordt doorgestuurd naar een Gmail-account van het Amerikaanse bedrijf Google. De informatie wordt dus overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. De praktijk heeft hier geen invloed op. Eventuele persoonsgegevens die u mij via mail stuurt, worden nadat zij in uw dossier zijn opgeslagen door uw behandelaar verwijderd.

Raadpleeg het privacybeleid van Gmail, wanneer u wil weten hoe Google omgaat met (persoons)gegevens.

Communicatie via Whatsapp, SMS, e-mail en Facebook messenger
Voor de communicatie met een behandelaar wordt tegenwoordig vaak gebruik gemaakt van Whatsapp, Sms,  e-mail of Facebook Messenger. Houd u er bij de keuzes die u maakt ten aanzien van de informatie die u via deze platforms met mij deelt, rekening mee dat de veiligheid van online communicatie  nooit volledig te garanderen is.

On deze reden maakt wij voor collegiaal overleg (na toestemming van de patiënt) gebruik van de diensten van Zorgmail, een beveiligde e-mail omgeving die speciaal voor dit doel ontwikkeld werd.